Pater Damiaan blijft een wegwijzer, ook voor mensen vandaag. Daarom biedt het Project Damiaan Vandaag ook dit voorjaar een reeks voordrachten met uitwisseling aan. Op die manier willen we de inspiratie die ten grondslag lag aan het engagement van Damiaan voor kleine en uitgestoten mensen actualiseren naar hedendaagse maatschappelijke en kerkelijke thema’s.

De samenkomsten gaan steeds door op woensdagavond in het Damiaancentrum, Sint-Antoniusberg 5 in Leuven, telkens van 20.00 tot 22.00 uur. Bijdrage: 4 euro (studenten: 2 euro). Parkeermogelijkheid: parking Jozefieten, Damiaanplein.

Woensdag 21 januari 2015

Martin Moors: Het christendom, eeuwenoud, springlevend

Waar komt de levenskracht – waar die er nog is – van het christendom vandaan? Waar komt het bij het christelijk geloof op aan wanneer het door zoveel weerstand en kritiek heen moet en zichzelf voortdurend moet overleven, vandaag even zozeer als vroeger? Christelijk geloof overleeft en vernieuwt zichzelf daadwerkelijk enkel wanneer zijn ideeëngoed in praxis en engagement ligt ingebed. In geloofszaken heeft het doen voorrang op het denken. Godsdienstigheid wordt verwerkelijkt door praxis: gelovige gemeenschapspraxis als cultus, liturgie, gebed even zozeer als caritas en moraal wanneer die hun motor vinden in het praktische Jezus-woord ‘Maar Ik zeg u …’. In het ‘doen’ ligt een positieve scheppingskracht van geloof welke het denken – zeker wanneer het kritisch wordt – met al zijn voorstellingen niet bezit. Een geloofscrisis – ook cultureel – ontstaat wanneer eerst de vitaliteit van geloofspraxis uitgeput is geraakt waardoor geloofsvoorstellingen meteen alle relevantie voor levensduiding verliezen. Ze zullen deze relevantie herwinnen binnen een geloof dat opnieuw tot praxis beweegt. Zo is P. Damiaan bij uitnemendheid een heilige-in-de-praktijk voor onze kritische tijd.

Martin Moors is emeritus professor van het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte, KU Leuven, en katholiek priester van het bisdom Hasselt. Hij doceerde de vakken Metafysica en Godsdienstfilosofie en was hoofd van het departement Metafysica en Cultuurfilosofie tot 2010. Hij was gastdocent aan verscheidene buitenlandse universiteiten. In zijn publicaties en lezingen houdt hij zich vooral bezig met het Duits Idealisme (Kant, Schelling) en met de godsdienstfilosofie, in het bijzonder vraagstukken rond Geloof en Rede, het Kwade, enz.

Woensdag 25 februari 2015

Geert Van Oyen: De vier evangeliën: vier spiegels voor zinzoekers

De narratieve leesmethode van de vier evangeliën in het Nieuwe Testament (Marcus, Matteüs, Lucas, Johannes) legt de nadruk op de communicatieve aspecten van deze verhalende teksten. Hun diepe betekenis komt aan het licht wanneer de lezer als het ware deel gaat uitmaken van het verhaal. Elk van de vier evangelieverhalen construeert een ‘andere’ lezer. In deze conferentie zoeken we naar de eigenheid van die vier eeuwenoude boodschappen. We stellen niet alleen vast dat reeds de bronteksten van het christendom getuigen van een grote diversiteit, maar we ervaren ook hoe ieder van de vier evangeliën op een eigen wijze de hedendaagse lezers kan inspireren in de zoektocht naar zin.

Geert Van Oyen is exegeet. Hij doceert aan de faculteit theologie van de Université catholique de Louvain en maakt daar ook deel uit van de onderzoeksgroep Religie, Spiritualiteit, Cultuur en Maatschappij. Hij houdt vooral van het Marcusevangelie, maar doet ook onderzoek over andere teksten uit het Nieuwe Testament of over enkele apocriefe teksten. In zijn conferenties belicht hij vooral hoe de Bijbel als verhaal ook nog een boodschap voor hedendaagse lezers kan hebben.

Woensdag 22 april 2015

Liesbeth Goris: De leek in de Kerk

Reeds sinds 1969 zijn pastorale werksters werkzaam in onze Vlaamse Kerk. Bijna 35 jaar geleden werden zij op deze taak voorbereid en gevormd en thans worden velen van hen ook bezoldigd voor hun professioneel en fulltime werk. Maar in diezelfde Kerk werken duizenden enthousiaste vrijwilligers. Hun aanwezigheid is een vanzelfsprekendheid, want als ‘leken’ brengen zij immers de dagdagelijkse en geleefde werkelijkheid binnen in het geloofsleven. Nog meer dan ooit zijn zij onmisbaar in de toekomst! Wat is de taak van de leek ? Heeft de leek een roeping en wat is zijn verhouding tot het gewijde ambt ? Is er hoop en perspectief naar een volwaardige participatie van lekengelovigen in een Kerk die werkt aan nieuwe structuren en grote reorganisaties ? Op deze avond willen we de nieuwe en vernieuwende Kerk belichten vanuit de samenleving en stilstaan bij de term ‘leken’.

Liesbeth Goris is gehuwd en heeft 3 kinderen en 1 pleegkind. Ze behaalde een Master in de Godsdienstwetenschappen en een aggregaat hoger onderwijs. Sinds 1992 is ze werkzaam als pastorale werkster. Ze is aan de slag als parochieassistente in de zone Hoegaarden en als ziekenhuispastor in Huize Nazareth Goetsenhoven (Broeders van Liefde).

Woensdag 6 mei 2015

André Jansen: Franciscus van Assisi, mysticus van nabijheid

Om de dynamiek van de spiritualiteit van de heilige Franciscus te begrijpen moeten we doorstoten tot zijn mystiek beleven. Dat is geïnspireerd door de parabel van de barmhartige Samaritaan, waarin het ‘nabij komen’ centraal staat. Franciscus stelt vanuit zijn mystiek beleven (zoals vele andere mystici trouwens) indirect scherp de vraag: wie is de mens? Hij daagt ons uit tot het herformuleren van onze visie op de mens en opent perspectieven voor een geseculariseerde mens van de 21ste eeuw. In die lijn ligt trouwens ook de uitspraak van de grote theoloog Karl Rahner: ‘Het christendom in de 21ste eeuw zal mystiek zijn of niet zijn’.

André Jansen is minderbroeder, franciscaan. Hij was vele jaren actief in het onderwijs en in de pastoraal. Tegelijk had hij altijd aandacht voor de spiritualiteit van de stichter van zijn orde. Meer dan dertig jaar is hij redactielid van het tijdschrift Franciscaans Leven en publiceerde daarin talrijke artikelen. Vorig jaar verscheen van zijn hand het boek Franciscus van Assisi, mysticus van nabijheid.
Meer informatie: info@damiaanvandaag of tel. 016 31 63 68