Sinds geruime tijd gaan geloof en wetenschap elkaar uit de weg: ze vertrekken van eigen mens- en wereldbeelden en hanteren verschillende begrippen en methoden. Toch is er recent een opmerkelijke toenadering tussen beiden gegroeid: geloof wordt meer en meer het voorwerp van wetenschappelijke observatie, terwijl technologische evoluties op hun beurt zoeken naar spirituele referentiekaders. Is het moment van een nieuwe dialoog aangebroken? Denkend geloven brengt een stand van zaken en stelt concrete antwoorden voor.

Programma

stephan_claes

Woensdag 8 maart 2017
Een verkenning van de turbulente relatie tussen geloof en psychiatrie
Prof.dr. Stephan Claes

De academische psychiatrie keek in het verleden vaak argwanend naar geloof en spiritualiteit. De laatste jaren echter is er meer bereidheid om na te denken over de samenhang tussen beide. Psychiater prof. dr. S. Claes licht de bewogen geschiedenis en de huidige stand van zaken van de relatie tussen geloof en psychiatrie toe. In zijn lezing heeft hij ook aandacht voor de mogelijke bijdrage van christelijke spiritualiteit voor de behandeling van psychopathologie.

johan_detavernier
Woensdag 15 maart 2017
Implodeert het personalisme? Darwin en christelijke ethiek
Prof.dr. Johan De Tavernier

Christelijke ethici aanvaarden de inzichten van de evolutiebiologie, maar veronderstellen veelal dat mensen in staat zijn om de biologische wortels van hun gedrag te overstijgen: we starten als een quasi onbeschreven blad en worden tot wat we zijn door allerlei socialiseringsprocessen zoals opvoeding en omgeving. De moderne ethische visie stoelt op een scherp dualisme tussen natuur en mens, meestal met een uitgesproken antropocentrische opstelling. Op basis van recent biomedisch onderzoek stelt ethicus prof. dr. J. De Tavernier dit dualisme in vraag en ontwikkelt nieuwe ethische inzichten.

waelkens

Woensdag 22 maart 2017
Wonder is toch een wonder. De kijk van een sterrenkundige op het debat tussen geloof en wetenschap
Prof.dr. Christoffel Waelkens

Hoewel de mens klein is in de grote wonderbare wereld van de sterrenkunde, is die kleine mens toch in staat het grote geheel te overzien en te verstaan. Maakt dat religieuze verhalen en duidingen achterhaald en overbodig? En moeten we twijfelen aan Gods bestaan? Sterrenkundige prof. dr. C. Waelkens bespreekt hoe we ons wereldbeeld en godsbeeld voortdurend bijstellen op basis van evoluerende inzichten.

uytterhoeven

Woensdag 29 maart 2017
Religie en wetenschap? Naar een nieuwe dialoog?
Drs. Tom Uytterhoeven

De relatie tussen religie en wetenschap wordt in de literatuur klassiek gevat onder de categorieën ‘conflict’ en ‘onafhankelijkheid’, of ‘integratie’ en ‘dialoog’. Op basis van wat in de vorige lezingen aan bod kwam licht theoloog drs. T. Uytterhoeven deze categorieën toe. Doen woorden als ‘conflict’ of ‘dialoog’ wel voldoende recht aan wat er in de relatie tussen religie en wetenschap op het spel staat? De lezing schetst de contouren van een nieuwe visie op deze relatie.

Praktisch
Organisatie
Postuniversitair Centrum KULAK Kortrijk
Data en locatie
De sessies gaan door op 8 maart, 15 maart, 22 maart en 29 maart 2017. Telkens op woensdag om 19.30u in het Damiaancentrum, Sint-Antoniusberg 5 te 3000 Leuven
Inkom
U betaalt 10 euro voor één avondlezing of 30 EUR voor de volledige reeks op de rekening IBAN BE31 2850 2133 2955 van het Postuniversitair Centrum, met vermelding ‘400/0013/48541 + naam deelnemer(s)’. Studenten betalen per sessie slechts de helft van de deelnameprijs.
Inschrijven
Voor meer informatie, klik hier